October 28th, 2015marks the 10th anniversary of signing of the Share PurchaseAgreement in respect of majority stake of JSC Kryvyi Rih Mining and SteelmakingPlant Kryvorizhstal and coming of a new owner, ArcelorMittal (in 2005, MittalSteel) to the plant. Owing to the transparent privatization of the plant, thestate received UAH 24.2 bln that represented more than 70 % of allforeign investments, which came to Ukraine for all years of its independence. 

ArcelorMittal is the world’sleading steel and mining company. The company employs 222 thousand employees,and is present in 60 countries on four continents. 

ArcelorMittal Kryvyi Rih, thelargest facility of Mining and Steel Complex of Ukraine, specializes in long products,in particular, rebar and wire rod, and produces sinter, ore concentrate, coke,hot metal, steel, section and shape rolled products. Operations ofArcelorMittal Kryvyi Rih cover production chain from iron ore extraction up tofinished steel products. The production capacity of ArcelorMittalKryvyiRih issufficient to ensure annual output of over 6 MT of rolled products, approximately 7 MT of steel and over 6.7MT of hot metal. 

The rolled products made inArcelorMittal Kryvyi Rih are being used throughout all climate zones of theplanet. ArcelorMittal Kryvyi Rih is the largest exporter in Ukraine supplyingits products to more than 50 countries worldwide. The main sales markets areMENA and CIS. 

ArcelorMittal is a largestforeign investor in Ukraine. In 2005,the large-scale investment program started at ArcelorMittal Kryvyi Rih with theaim of transformation of the plant into a modern effective company. For 10years, the amount of capital investments of ArcelorMittal Kryvyi Rih amountedto approximately USD 2 bln, and the main focus of this stage of investmentprogram was the core equipment modernization for ensuring effective operationsof the plant and decreasing the impact on the environment. 

Ambitious investment program ofArcelorMittal Kryvyi Rih for 2014-2020 covers all key directions of the plant`sactivity: Health and Safety, Production and Environment. The main goals of thisstage of the program are to preserve existing volumes of production in toughmarket conditions; to increase productivity; and to reduce industrial impact onthe environment in Kryvyi Rih. Until 2020, ArcelorMittalwill invest USD 1.2 bln into implementation of the investment program of theplant. The size of the investment demonstrates the commitment of ArcelorMittalto its plant in Kryvyi Rih, to its employees and to Ukraine as a whole. 

 

КОМПАНІЯ АРСЕЛОРМІТТАЛ – 10 РОКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

28 жовтня 2015 р. виповнюється 10 років з дня підписання Договорукупівлі-продажу контрольного пакету акцій ВАТ «Криворізькийгірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» і приходу нового власника –компанії АрселорМіттал (у 2005 р. – компанія Міттал Стіл) на підприємство.Завдяки прозорій приватизації комбінату держава отримала 24 млрд. 200 млн.грн., що склало понад 70 % від усіх іноземних інвестицій, які надійшли доУкраїни за всі роки її незалежності. 

Компанія АрселорМіттал є світовим лідером металургії та гірничодобувноїпромисловості. Штат компанії налічує 222 тисячі працівників, її представництварозташовані в 60 країнах світу на 4-ох континентах. 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», найбільше підприємствогірничо-металургійного комплексу України, спеціалізується на виробництвідовгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки, а також виробляє агломерат,концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат. Діяльністьпідприємства охоплює виробничий ланцюжок від видобутку залізної руди довиготовлення готової металопродукції. Виробничі потужності ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» розраховані на щорічний випуск понад 6 млн. т прокату, близько 7млн. т сталі та понад 6,7 млн. т чавуну. 

Металопрокат, вироблений в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», використовують вусіх кліматичних зонах планети. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшимекспортером в Україні та постачає продукцію в понад 50 країн світу. Основнимиринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу таПівнічної Африки, а також країни СНД. 

Компанія АрселорМіттал є одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні.У 2005 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стартувала масштабна інвестиційнапрограма з метою трансформації комбінату в сучасну ефективну компанію. За 10років обсяг капітальних інвестицій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склав майже 2млрд. доларів США, а основним фокусом цього етапу інвестпрограми буламодернізація основного обладнання для забезпечення ефективної роботипідприємства та зниження впливу на навколишнє середовище. 

Поточний етап масштабної інвестиційної програми ПАТ «АрселорМіттал КривийРіг», терміном з 2014 по 2020 рр., охоплює всі ключові напрямки діяльностіпідприємства: охорону праці, виробництво та екологію. Основні завдання даногоетапу програми – зберегти обсяги виробництва в сучасних ринкових умовах,підвищити продуктивність, знизити навантаження на навколишнє середовище КривогоРога. Компанія АрселорМіттал направить 1,2 млрд. доларів США на виконанняінвестиційної програми підприємства до 2020 р. Обсяг цих вкладень єпідтвердженням підтверджує прихильність міжнародної компанії АрселорМіттал досвого підприємства в Кривому Розі, своїх працівників і України в цілому.