Asters' position as a leading Ukrainian law firm is re-confirmed by Chambers Global 2018, one of the most influential international annual reviews of the legal services market. The guide highly distinguishes Asters' professional achievements in all practices surveyed in Ukraine.

Asters' Banking & Finance practice is ranked in Band 1. The publication praises Asters' senior partner Armen Khachaturyan as eminent practitioner, the highest possible individual rank. The edition notes partner Iryna Pokanay praising her for "thinking creatively," adding that "she understands what's important." The research also distinguishes counsel Gabriel Aslanian emphasizing that he is "quick, responsive" and "a good negotiator."

In Corporate/M&A Chambers Global 2018 acclaims Asters' managing partner Oleksiy Didkovskiy and senior partner Armen Khachaturyan as eminent practitioners. Partner Vadym Samoilenko is also highly commended in Corporate/M&A. The research particularly highlights his corporate know-how and advising a number of aviation players, including Wizz Air.

Asters has also been recommended by Chambers Global 2018 in Dispute Resolution practice. The review praises counsel Dmytro Shemelin, who "focuses on international arbitration matters and possesses particular experience of investment treaty arbitration mandates."

Chambers Global 2018 is the culmination of thousands of in-depth interviews with lawyers and clients, carried out by the largest research team in the industry. It covers 190 countries worldwide and also includes region-wide and global-wide sections, recognizing the world's best lawyers.

***
Asters is a full-service independent national law firm that has maintained a strong presence in Ukraine since 1995. Asters has extensive industry-specific experience and plays a leading role in advising clients in various market sectors. The Firm has consistently remained at the top of the Ukrainian legal market throughout its history being acknowledged as the Law Firm of the Decade by Ukraine's Legal Awards 2016.The Firm is also a two-time winner of the Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS award (The Lawyer European Awards 2014 and 2015) and holds top positions in the most authoritative international and Ukrainian market reviews: The Legal 500, Chambers Global and Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides, and Top 50 Law Firms Annual National Ranking.

 

 

 

 

UA version

 

21 лютого 2018 року

Астерс – одна з провідних юридичних фірм України згідно з Chambers Global 2018

Chambers Global, одне з найбільш впливових щорічних міжнародних досліджень юридичного ринку, підтверджує провідне місце Астерс серед юридичних фірм України у своєму дослідженні 2018 року. Довідник високо відзначає професійні досягнення Астерс у всіх практиках, що включені в огляд по Україні.

Практика банківського та фінансового права Астерс увійшла до списку лідерів Band 1. Довідник характеризує старшого партнера Астерс Армена Хачатуряна як видатного професіонала (найвища можлива індивідуальна відзнака). Видання високо оцінює партнера Ірину Поканай, відзначаючи, що вона "володіє креативним підходом" і "розуміє, що є найважливішим". Дослідження також рекомендує радника Габріела Асланяна, підкреслюючи, що він "швидко реагує на запити" і "відмінно проводить переговори".

У практиці корпоративного права та M&A Chambers Global 2018 називає керуючого партнера Олексія Дідковського та старшого партнера Армена Хачатуряна видатними професіоналами. Партнер Вадим Самойленко також увійшов до переліку найкращих фахівців у практиці корпоративного права та M&A. Видання особливо підкреслює його ноу-хау у корпоративному праві та надання консультацій ряду авіаційних компаній, включаючи Wizz Air.

Chambers Global 2018 також рекомендує Астерс у практиці вирішення спорів. Дослідження відзначає радника Дмитра Шемеліна, який "спеціалізується на міжнародному арбітражі та володіє досвідом у справах, пов'язаних з арбітражем за інвестиційними угодами".

Довідник Chambers Global 2018 складено за підсумками тисяч інтерв'ю з юристами та клієнтами, які були проведені найбільшою командою дослідників у юридичній галузі. Видання охоплює 190 країн з усього світу, а також включає регіональні та глобальні розділи, відзначаючи найкращих юристів у світі.

 

***
Asters є однією з найбільших юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних послуг. Астерс має значний спеціалізований досвід і відіграє провідну роль у консультуванні клієнтів у багатьох секторах економіки. Упродовж усієї історії свого існування фірма утримує за собою статус одного з ключових гравців українського юридичного ринку. Астерс було названо Юридичною фірмою десятиліття в Україні за версією "Юридичної премії 2016". Астерс двічі поспіль визнана Юридичною фірмою року: Україна та СНД (2014 та 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетним юридичним тижневиком Великобританії. Астерс регулярно відзначають найавторитетніші міжнародні й вітчизняні дослідження та рейтинги, зокрема, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides та "50 провідних юридичних фірм України".

 

 

 

RU version

 

21 февраля 2018 года

Астерс – одна из ведущих юридических фирм Украины согласно Chambers Global 2018

Chambers Global, одно из наиболее влиятельных ежегодных международных исследований юридического рынка, подтверждает ведущее место Астерс среди юридических фирм Украины в своем исследовании за 2018 год. Справочник высоко отмечает профессиональные достижения Астерс во всех практиках, включённых в обзор по Украине.

Практика банковского и финансового права Астерс вошла в список лидеров Band 1. Справочник характеризует старшего партнера Астерс Армена Хачатуряна как выдающегося профессионала (наивысшее возможное индивидуальное отличие). Издание высоко оценивает партнера Ирину Поканай, отмечая, что она "имеет креативный подход" и "понимает, что является самым важным". Исследование также рекомендует советника Габриэла Асланяна, подчеркивая, что он "быстрый и отзывчивый" и "отлично проводит переговоры".

В практике корпоративного права и M&A Chambers Global 2018 называет управляющего партнера Алексея Дидковского и старшего партнера Армена Хачатуряна выдающимися профессионалами. Партнер Вадим Самойленко также вошел в список лучших специалистов в практике корпоративного права и M&A. Издание особенно подчеркивает его ноу-хау в корпоративном праве и предоставление консультаций ряду авиационных компаний, включая Wizz Air.

Chambers Global 2018 также рекомендует Астерс в практике разрешения споров. Исследование отмечает  советника Дмитрия Шемелина, который "специализируется на международном арбитраже и имеет опыт в делах, связанных с арбитражем по инвестиционным договорам".

Справочник Chambers Global 2018 составлен по итогам тысяч интервью с юристами и клиентами, проведенных крупнейшей командой исследователей в юридической области. Издание охватывает 190 стран со всего мира, а также включает региональные и глобальные разделы, отмечая лучших юристов в мире.

 

***
Asters является одной из крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Астерс владеет значительным специализированным опытом и играет ведущую роль в консультировании клиентов во многих секторах экономики. На протяжении всей истории своего существования фирма удерживает за собой статус одного из ключевых игроков украинского юридического рынка. Астерс была названа Юридической фирмой десятилетия в Украине по версии "Юридической премии 2016". Астерс дважды подряд признана Юридической фирмой года: Украина и СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетным юридическим еженедельником Великобритании. Астерс регулярно отмечают авторитетные международные и отечественные исследования и рейтинги, в частности, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides и "50 ведущих юридических фирм Украины".