Asters is further expanding its industry-focused expertise with the addition of Yuriy Kotliarov as a partner in charge of the Technology, Media and Telecommunications practice effective 24 January 2018. Furthermore, Sergiy Tsyba has joined the Firm's TMT practice as a counsel.

Yuriy Kotliarov has extensive work experience both in consulting business and in technology and telecommunications industries, including working for 9 years as Head of Legal Department at Ukrtelecom, the largest telecommunications operator in Ukraine. Yuriy is a frequent speaker at seminars and conferences, as well as an originator and supporter of legislative and regulatory initiatives. Yuriy Kotliarov's portfolio includes advising multinational corporations and major Ukrainian companies such as Vodafone Ukraine, Telia Carrier, and Volia-Cable.

Sergiy Tsyba is an expert in Technology, Media and Telecommunications. He specializes in TMT regulations both according to the Ukrainian and the EU legislation, and in competition law. Sergiy holds LL.M in International Taxation from the St. Thomas University (USA) and master of law degree from the Yaroslav Mudryi National Law University.

Asters Managing Partner Oleksiy Didkovskiy comments: "With their proven industry knowledge and expertise, Yuriy Kotliarov and Sergiy Tsyba are an ideal addition to Asters' TMT practice team. Hiring such experienced legal practitioners is a clear commitment of our partnership for the further development of this dynamic and promising practice of law within our Firm."

***
Asters is a full-service independent national law firm that has maintained a strong presence in Ukraine since 1995. Asters has extensive industry-specific experience and plays a leading role in advising clients in various market sectors. The Firm has consistently remained at the top of the Ukrainian legal market throughout its history being acknowledged as the Law Firm of the Decade by Ukraine's Legal Awards 2016.The Firm is also a two-time winner of the Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS award (The Lawyer European Awards 2014 and 2015) and holds top positions in the most authoritative international and Ukrainian market reviews: The Legal 500, Chambers Global and Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides, and Top 50 Law Firms Annual National Ranking.

UA version

24 січня 2018 року

Астерс посилює команду практики технологій, медіа та телекомунікацій з приєднанням партнера Юрія Котлярова та радника Сергія Циби

Астерс продовжує зміцнювати свою спеціалізовану експертизу у різних секторах економіки – з 24 січня 2018 року до команди фірми  приєднується Юрій Котляров в якості партнера, що очолить практику технологій, медіа та телекомунікацій, а також Сергій Циба, радник практики технологій, медіа та телекомунікацій.

Юрій Котляров володіє значним досвідом роботи як в юридичному бізнесі, так і безпосередньо у індустріях технологій та телекомунікацій. Протягом 9 років він очолював юридичний департамент компанії "Укртелеком", найбільшого телекомунікаційного оператора України. Юрій бере активну участь у семінарах та конференціях, а також виступає ініціатором законодавчих і регуляторних ініціатив. Юрій Котляров надавав консультації мультинаціональним корпораціям та найбільшим компаніям України, серед яких Vodafone Ukraine, Telia Carrier та Воля Кабель.

Сергій Циба – експерт у галузі технологій, медіа та телекомунікацій. Він спеціалізується на регулюванні телекомунікаційної та медіа галузей згідно з законодавством України та Європейського Союзу, а також у антимонопольному праві. Сергій здобув ступінь LL.M з міжнародного оподаткування в університеті Св. Томаса (США) та диплом магістра права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Керуючий партнер Астерс Олексій Дідковський зазначив: "Враховуючи їхній визнаний спеціалізований досвід та експертизу, Юрій Котляров та Сергій Циба є ідеальним підсиленням нашої практики технологій, медіа та телекомунікацій. Приєднання до команди фірми таких досвідчених фахівців свідчить про нашу відданість планам подальшого розвитку цієї динамічної та перспективної практики в Астерс."

***
Asters є однією з найбільших юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних послуг. Астерс має значний спеціалізований досвід і відіграє провідну роль у консультуванні клієнтів у багатьох секторах економіки. Упродовж усієї історії свого існування фірма утримує за собою статус одного з ключових гравців українського юридичного ринку. Астерс було названо Юридичною фірмою десятиліття в Україні за версією "Юридичної премії 2016". Астерс двічі поспіль визнана Юридичною фірмою року: Україна та СНД (2014 та 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетним юридичним тижневиком Великобританії. Астерс регулярно відзначають найавторитетніші міжнародні й вітчизняні дослідження та рейтинги, зокрема, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides та "50 провідних юридичних фірм України".

RU version

24 января 2018 года

Астерс усиливает команду практики технологий, медиа и телекоммуникаций с присоединением партнера Юрия Котлярова и советника Сергея Цыбы

Астерс продолжает укреплять свою специализированную экспертизу в различных секторах экономики - с 24 января 2018 года к команде фирмы присоединяется Юрий Котляров в качестве партнера, возглавляющего практику технологий, медиа и телекоммуникаций, а также Сергей Цыба, советник практики технологий, медиа и телекоммуникаций.

Юрий Котляров обладает значительным опытом работы как в юридическом бизнесе, так и непосредственно в индустриях технологий   и телекоммуникаций. В течение 9 лет он возглавлял юридический департамент компании "Укртелеком", крупнейшего телекоммуникационного оператора Украины. Юрий активно участвует в семинарах и конференциях, а также выступает инициатором законодательных и регуляторных инициатив. Юрий Котляров предоставлял консультации мультинациональным корпорациям и крупнейшим компаниям Украины, среди которых Vodafone Ukraine, Telia Carrier и Воля Кабель.

Сергей Цыба – эксперт в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Он специализируется на регулировании телекоммуникационной и медиа отраслей согласно законодательству Украины и Европейского Союза, а также в антимонопольном праве. Сергей получил степень LL.M по международному налогообложению в университете Св. Томаса (США) и диплом магистра права в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Управляющий партнер Астерс Алексей Дидковский отметил: "Учитывая их признанный специализированный опыт и экспертизу, Юрий Котляров и Сергей Цыба являются идеальным усилением нашей практики технологий, медиа и телекоммуникаций. Присоединение к команде фирмы таких опытных специалистов свидетельствует о нашей преданности планам дальнейшего развития этой динамичной и перспективной практики в Астерс ".

***
Asters является одной из крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Астерс владеет значительным специализированным опытом и играет ведущую роль в консультировании клиентов во многих секторах экономики. На протяжении всей истории своего существования фирма удерживает за собой статус одного из ключевых игроков украинского юридического рынка. Астерс была названа Юридической фирмой десятилетия в Украине по версии "Юридической премии 2016". Астерс дважды подряд признана Юридической фирмой года: Украина и СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year: Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетным юридическим еженедельником Великобритании. Астерс регулярно отмечают авторитетные международные и отечественные исследования и рейтинги, в частности, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides и "50 ведущих юридических фирм Украины".