KPMG Insight Academy invites you to participate in a webinar «IFRS: fixed assets accounting, impairment of non-financial assets and the impact of Covid-19», which will be held on 21-22 April 2020.

In times of rapid and unpredictable changes, caused by flash of Covid-19, testing assets in terms of reducing the usefulness becomes a special challenge because uncertainty is increasing significantly.  During the course of our webinar we will look through basic aspects of fixed assets accounting and testing in terms of reducing the usefulness in accordance with IFRS as well as factors that need particular attention in the current conditions.

The webinar`s program:

Day 1 - Fixed assets accounting:

 • Recognition of fixed assets.
 • Models of fixed assets accounting.
 • Cessation of recognition of fixed assets.
 • Disclosure in the financial statements.
 • Question session.
  Day 2 - Impairment of assets:
 • The necessity of testing.
 • Determining the level of testing.
 • Determining the amount of expected compensation.
 • Disclosure in the financial statements.
 • Impact of Covid-19 on impairment testing and disclosure in financial statements
 • Question session.

Who will benefit from this webinar: Accountants, Financial Analysts, Economists and employees of Financial and Accounting department.

  Speaker of the webinar – Glib Antonov
Manager, Audit Department, KPMG in Ukraine
Glib has over 7 years of practical experience at KPMG in Ukraine, providing services to Ukrainian and international companies. Glib's experience includes auditing financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, Accounting Regulations (Standards) of Ukraine.

Glib has also been an active trainer at KPMG Insight Academy since 2019. He conducts the general IFRS trainings and topics such as Cash Flow Statement, Consolidated Financial Statements etc.

Qualification: a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Registration applications from consulting, legal and auditing companies are not accepted.

Price: 1500 UAH including VAT
We provide a 10% discount on the purchase of four places in the group.
Time: from 11:00 till 13:00, 21-22 April
Register: https://kpmg-ppeandcovid19.ticketforevent.com/

More KPMG Insight Academy trainings are available here
For more detailed information please call +380 50 489 2975 or email us  academy@kpmg.ua

 

Запрошуємо вас взяти участь у вебінарі «МСФЗ: облiк основних засобiв, зменшення корисностi нефiнансових активiв та вплив Covid-19», що відбудеться 21-22 квітня 2020 року.

У часи швидких та непередбачуваних змiн, спричинених спалахом Covid-19, тестування активiв на предмет зменшення корисності стає особливим викликом через суттєве зростання невизначеностi. Пiд час нашого вебiнару ми розглянемо як основнi аспекти облiку основних засобiв та тестування на предмет зменшення корисностi за МСФЗ, так i фактори, що потребують особливої уваги в поточних умовах.

Програма заходу:

День 1 - Облiк основних засобiв

— Визнання основних засобів.

— Моделі обліку основних засобів.

— Припинення визнання основних засобів.

— Розкриття інформації у фінансовій звітності.

— Сесія запитань та відповідей.
День 2 - Зменшення корисностi активiв

— Необхідність тестування.

— Визначення рівня тестування.

— Визначення суми очікуваного відшкодування.

— Розкриття інформації у фінансовій звітності.

— Вплив Covid-19 на тестування на предмет зменшення корисностi та розкриття у фiнансовiй звiтностi

— Сесія запитань та відповідей.

Кому буде корисний даний вебінар: бухгалтерам, фінансовим аналітикам, економістам і співробітникам фінансового відділу та відділу облiку та звітності.

 

Спікер – Гліб Антонов
Менеджер, відділ аудиту, KPMG в Україні

Гліб має більш ніж 7 років професійного досвіду роботи в KPMG в Україні, надаючи послуги українським та міжнародним компаніям. Професійний досвід Гліба включає проведення аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Крім того, Гліб є активним тренером в KPMG Insight Academy з 2019 року. Він веде загальні тренінги з МСФЗ та такі теми, як Звіт про рух грошових коштів, Консолідована фінансова звітність і т. д.

Кваліфікація: Член Асоціації професійних сертифікованих бухгалтерів (АССА).

Реєстраційні заявки від консультаційних, юридичних та аудиторських компаній не приймаються.

____________________________________________________________________________________

Вартість двох днів вебінару: 1500 грн з урахуванням ПДВ. Кількість місць обмежена.

Час проведення: з 11:00 до 13:00, 21-22 квітня 2020 року

Реєстрація: https://kpmg-ppeandcovid19.ticketforevent.com/

Детальна інформація за номером +380 50 489 2975 або поштою academy@kpmg.ua

З умовами публічного договору про надання інформаційних послуг можна ознайомитися тут.