Source images: Illustration by Neil Jamieson for TIME, Getty Images (12); Ivanchuk: Lena Mucha—The New York Times/Redux; Kondratova: Kristina Pashkina—UNICEF; Kutkov: Courtesy Oleg Kutkov; Nott: Annabel Moeller—David Nott Foundation; Payevska: Evgeniy Maloletka—AP