International Councilof Business Associations and
Chambers of Commerce in Ukraine

The International Council of Business Associations and Chambers in Ukraine (ICBAC) represents 10 foreign chambers and business associations as well as the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. In that it unites over 9,000 businesses under its roof, representing the majority of employers in Ukraine as well as the companies which have made most foreign investments in Ukraine.


The National Bank of Ukraine under former governor Yakiv Smoliy has done a truly impressing job in cleaning the formerly notoriously corrupt banking sector and initiating court action to regain a major part of the roughly 15 billion USD reportedly siphoned‐off from Ukrainian accounts, to bring about macro‐economic stability, manifested in a low inflation rate, currency reserves of approx. 25 billion USD, a stable exchange rate of UAH even in times of coronavirus crisis, and substantially cutting the bank rate. As a consequence of all that international trust in the Ukrainian banking sector has been rebuilt, foreign investors into both UAH and UDS/EURO‐denominated government bonds have been attracted and vital support by IFI’s has continued.


At the same time the international community in Ukraine, among them the IMF, the World Bank, and investor countries in Europe as well as the United States, have been aware about the continuous efforts by well‐known Ukrainian circles to undermine the trajectory and independence of the National Bank of Ukraine. They have repeatedly voiced their respective deep concerns. Against this backdrop the yesterday’s all of a sudden wish of governor Yakiv Smoliy to resign, citing continuous political pressure as the reason for that, produced a shock in the international community and is sowing doubts concerning the future role of National bank ‐ and beyond that ‐ the political development of Ukraine in general, thus jeopardizing the international financial support which is so badly needed to keep the country on track. ICBAC is deeply concerned about this development and appeals to the President, the government, and the parliament to stick to the former trajectory and not to let Ukraine slip into a financial crisis again.

 

Відставка Голови Національного банку України Якова Смолія


Міжнародна Pада Бізнес‐Асоціацій та Палат в Україні (ICBAC) представляє 10 двосторонніх торгово‐промислових палат та бізнес‐асоціацій, а також Торгово‐промислову палату України. Разом вони об'єднують понад 9000 підприємств, що представляють більшість роботодавців в Україні, а також компанії, які здійснюють більшість іноземних інвестицій в Україну.


Національний банк України за колишнього Голови Якова Смолія провів справді вражаючу роботу з очищення раніше горезвісного корумпованого банківського сектору та ініціювання судових позовів щодо повернення списаної, як відомо, з українських рахунків значної частини приблизно 15 мільярдів доларів США, з метою забезпечення макроекономічної стабільності, що виразилася в низькому рівні інфляції, розмірі валютних резервів бл. 25 мільярдів доларів США, стабільному курсі гривні навіть у часи коронавірусної кризи та суттєвого зменшення банківського курсу. Як наслідок, міжнародна довіра до українського банківського сектору була відновлена, іноземне інвестування у державні облігації, деноміновані як у гривні, так і в доларах США/євро було залучено, і життєвонеобхідна підтримка з боку міжнародних фінансових інституцій продовжувалася.


У той же час міжнародній спільноті в Україні, серед яких МВФ, Світовий банк та країни‐інвестори в Європі, а також США, було відомо про безперервні намагання певних знаних українських кіл внести зміни до траєкторії та існуючої незалежності Національного банку України. Представники спільноти неодноразово висловлювали свої відповідні глибокі занепокоєння з цього приводу. На цьому тлі вчорашня раптова заява Голови Національного банку України Якова Смолія про бажання піти у відставку, з посиланням на постійний політичний тиск як причину, спричинила шок у міжнародної
спільноти та породжує сумніви щодо майбутньої ролі Національного банку, і більше того, політичного розвитку України загалом, таким чином ставлячи під загрозу міжнародну фінансову підтримку, яка так вкрай необхідна країні, щоб залишатися на належному шляху.

Рада ICBAC глибоко стурбована даним розвитком подій і звертається до Президента, Уряду та Парламенту із закликом дотримуватися попередньої траєкторії та не дати Україні знову потрапити у фінансову кризу.