USAID/ENGAGE Weekly Newsletter
07/03/2018

Unsubscribe                 View this email in your browser

 

Fb

Flickr

mail

Twitter

 

Our News / Новини "Долучайся!"
  • We invite you to join the new Anti-Corruption School! / Запрошуємо до участі в новій Антикорупційній школі!
  • USAID/ENGAGE announces RFA for Institutional Core-Support to Non-Governmental Reformers / «Долучайся!» оголошує конкурс на другу програму інституційних грантів для ОГС
  • USAID/ENGAGE announces RFA for Support to Issue-Based Initiatives / «Долучайся!» оголошує конкурс секторально-цільових грантів
  • USAID / ENGAGE visited Ukrainian regions! / USAID/ENGAGE в регіонах! 
  • Pact presented a survey about activists perceptions of the current path of reforms at “Civil society in 2018: New Challenges, New Tasks” / Пакт представив опитування активістів щодо їх думки про впровадження реформ під час публічного обговорення "Громадянське суспільство у 2018 році: нові виклики, нові завдання" 
Partner News / Новини наших партнерів
  • CCC Creative Center announces the 5th national competition for annual public reports on CSO activities / ТЦК оголошує V національний конкурс публічних річних звітів про діяльність ОГС
  • NEC presented Policy Memo “G7 in Ukraine: Support, Criticism, or Critical Support?” / ЦНЄ презентував записку «G7 в Україні: підтримка, критика чи критична підтримка?»
  • UCU invites to join the Laboratory of Responsible Citizenship / ІЛУ УКУ запрошує на навчальну програму „Майстерня активних” 
Civil Society News / Новини громадського сектору
  • The Embassy of Lithuania launches a new call for project implementation / Посольство Литви в Україні оголошує новий конкурс заявок на втілення проектів

 


We invite you to join the new Anti-Corruption School!

The Anti-Corruption School has been operating since 2015, bringing together young talent from all over Ukraine. This year, four partners - UNDP Ukraine, USAID_ВзаємоДія!, USAID/ENGAGE and the International Renaissance Foundation - have joined efforts to find activists who are ready to combat corruption, spread the principles of transparency and accountability implement anticorruption reform, and promote non-acceptance of corruption in the country. Participants will have the chance to deliver their initiatives according to the results of competitive selection.
The training will be held on April 2-5, 2018 in  Kyiv.
We are waiting for your applications, they are due March 11th! Look for additional info on Facebook.


Запрошуємо до участі в новій Антикорупційній школі!

З 2015 року проводиться щорічна Антикорупційна школа, що об'єднує молоді таланти з усієї України. Цього року чотири партнери - Програма розвитку ООН в Україні, USAID_ВзаємоДія, Програма "Долучайся!" та Міжнародний фонд Відродження - об'єднали зусилля з метою пошуку активістів та активісток, які готові долучитися до боротьби з корупцією та поширення принципів прозорості і підзвітності, реалізації антикорупційної реформи, а також до формування культури несприйняття корупції в країні. Учасники та учасниці отримають шанс впровадити свої ініціативи за результатами додаткового конкурсного відбору.

Навчання відбудеться 2-5 квітня 2018 року у місті Києві.
Чекаємо ваші анкети до 11 березня! Більше про подію тут.


USAID/ENGAGE announces Request for Applications (RFA) for the second set of institutional grant opportunities for Ukrainian CSOs! The goal of this RFA is to provide institutional core-support to national and subnational organizations, networks, and coalitions to promote their engagement with their constituency, linkages between national and subnational stakeholders, inclusion and human rights agenda, as well as their efforts in promoting reforms and explaining reforms to citizens. Deadline for applications: March 16, 2018, 18:00 Kyiv time.

All relevant information on application process is available here.


Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, оголошує конкурс на другу програму інституційних грантів для організацій громадянського суспільства! Мета конкурсу – надання інституційної підтримки національним і регіональним організаціям, мережам і коаліціям для сприяння громадському залученню, розвитку зв’язків між національними і регіональними учасниками, поширенню питань інклюзивності і прав людини, а також для підтримки реформ та їх просування серед громадськості. Кінцевий термін подання заявок на участь у конкурсі – 16 березня 2018 р., 18:00 за київським часом.
Всі необхідні деталі щодо подання заявок шукайте тут.


USAID/ENGAGE announces a Request for Applications (RFA) to support initiatives led by civil society organizations (CSOs), aimed at building and strengthening horizontal multilevel networks and coalitions for more effective engagement of citizens in fostering democratic reforms on national, subnational and local levels. The goal of this RFA is to increase citizens` awareness on reforms and to monitor their implementation through cooperation between various stakeholders, including government entities.
All relevant information on application process is available here.


Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, оголошує конкурс для підтримки ініціатив українських організацій 
громадянського суспільства, спрямованих на побудову  та зміцнення горизонтальних мереж і коаліцій з метою залучення громадян у процес сприяння реалізації демократичних реформ на національному, регіональному та локальному рівнях. У рамках конкурсу пріоритетним завданням є підвищення обізнаності громадськості щодо реформ та моніторинг реалізації реформ в умовах співпраці між різними зацікавленими сторонами, включно з державними органами.
Всі необхідні деталі щодо подання заявок шукайте тут.

USAID / ENGAGE visited Ukrainian regions!
 

The USAID/ENGAGE program was presented to members of civil society in four Ukrainian cities: Severodonetsk – 27.02, Kramatorsk - 28.02, Mariupol and Zaporizhzhia – 02.03.2018.

During the events we shared information about our grant opportunities, held several meetings with representatives of local and regional communities, and answered all questions of activists interested in the Program.

If you want to get our graphic presentation, please send us a mail request or contact us on facebook.
 

USAID/ENGAGE в регіонах! 
 

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» провела публічні презентації для представників громадянського суспільства в чотирьох містах України: Cєвєродонецьку  - 27.02, Краматорську – 28.02, Маріуполі та Запоріжжі – 2.03.2018. 

Під час цих подій ми презентували грантові можливості, провели декілька зустрічей із представниками місцевих та обласних громад, за кавою відповіли на всі питання зацікавленних у Програмі активістів.

Якщо ви бажаєте отримату нашу графічну презентацію, будь ласка, надішліть нам запит на електронну адресу або на сторінку у facebook. 


On March 6th, the Democratic Initiative Foundation by Ilko Kucheriv held a public discussion entitled “Civil society in 2018: New Challenges, New Tasks”. This commemorated the 25th anniversary of the Foundation. During the event, panelists covered topics including: How can civil society create positive change in 2018? Should civil society confront or cooperate with government? At the event, Yuliia Kurnyshova, Strategic Communications and Research Manager at Pact, presented an analysis of a recent survey about activists perceptions of the current path of reforms. The presentation informed researches, activists, and those who attended, about the current problems and prospects of civil society in Ukraine. The event took place at Hotel Kyiv and was generally well attended.


6 березня Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів публічне обговорення "Громадянське суспільство у 2018 році: нові виклики, нові завдання". Подія була приурочена до 25-річчя Фонду. Учасники дискутували на такі теми: чи може громадянське суспільство позитивно змінитися у 2018 році та як громадянське суспільство має співпрацювати з урядом. Перед початком дискусії Юлія Курнишова, менеджер зі стратегічних комунікацій та досліджень у Пакті, представила аналіз нещодавнього опитування активістів щодо їх думки про впровадження реформ. З цієї презентації учасники обговорення дізналися про поточні проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні. Захід відвідало багато експертів, дослідників, представників влади та громадськості.

 

Partner news
Новини наших партнерів

 

CCC Creative Center announces the 5th national competition for annual public reports on CSO activities
 

The organizers of the competition consider the report on the activities of civil society organization as a reliable public document, through which the organization announces the results of its work, its achievements and successes, sources and types of income, directions of the resource expenditures.

Public associations and charitable organizations that are officially registered in accordance with the Law of Ukraine "On Public Associations", the Law of Ukraine "On Charity and Charitable Organizations" are invited to participate in the competition.


The application shall include:

• participant's questionnaire;

• public report on activities up to December 31, 2017 in .pdf;

• written permission to place information about the CSO and its public report on the CCC website, as well as to use information about the organization. Such permission should be made on the official CSO form and signed by an authorized person (leader).
 

As a result, there will be three winners in each category, who will be awarded with money certificates.

All documents must be sent by e-mail to office@ccc.kiev.ua until 23:59 April 15, 2018.
Find the details here.

In case of any questions regarding the conditions of the competition, contact Natalia Kupriy, CСС Project Manager, by e-mail: office@ccc.kiev.ua or by calling (044) 574-64-11.

 


ТЦК оголошує V національний конкурс публічних річних звітів про діяльність ОГС

 

Організатори конкурсу виходять з того, що звіт про діяльність організації громадянського суспільства - це достовірний публічний документ, завдяки якому організація повідомляє про результати своєї діяльності, свої досягнення та успіхи, джерела та видів доходів, напрямки витрат ресурсів. 

До участі у конкурсі запрошуються громадські об’єднання та благодійні організації, громадські спілки, які є офіційно зареєстровані відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».


Для участі у конкурсі ОГС має подати заявку, що включає:

• анкету учасника;

• публічний звіт про діяльність за період до 31 грудня 2017 року у розширенні .pdf;

• письмовий дозвіл розміщувати інформацію про ОГС та її публічний звіт на сайті ТЦК, а також використовувати інформацію про організацію. Такий дозвіл має бути складений на офіційному бланку ОГС та підписаний уповноваженою особою (керівником).


За результатами оцінювання будуть визначені три переможця у кожній категорії, яким будуть вручені призові грошові сертифікати.

Всі документи мають бути надіслані електронною поштою на адресу office@ccc.kiev.ua до 23:59 15 квітня 2018 року.
Деталі шукайте тут.

У разі виникнення будь яких питань щодо умов Конкурсу, Ви можете звернутися до Наталії Купрій, менеджера проектів ТЦК, електронною поштою: office@ccc.kiev.ua або телефоном (044) 574-64-11.

NEC presented Policy Memo “G7 in Ukraine: Support, Criticism, or Critical Support?”

 

It is the first analysis of the role of the G7 Support Group in the implementation of reforms in Ukraine, with special emphasis on Canada, presiding in the Group this year.

The Policy Memo was presented at the public debate, held on March 2, in Kyiv. G7 Ambassadors, Ukrainian government officials and experts took part in the discussion.

You may find the full text of the Memo here


ЦНЄ презентував записку «G7 в Україні: підтримка, критика чи критична підтримка?»
 

Це перший аналіз ролі Групи підтримки G7 у впровадженні реформ в Україні, і особливий акцент було зроблено на пріоритети канадського головування у Групі цього року.

Записку було презентовано під час публічної дискусії Центру «Нова Європа», яка відбулася 2 березня у Києві. Участь в обговоренні взяли дипломати країн G7 та ЄС, українські урядовці та експерти. 

Повний текст записки ви можете знайти тут

UCU invites to join the Laboratory of Responsible Citizenship 
 

The UCU Institute of Leadership and Management launches the СitizenLab project, where invited experts will share their knowledge and skills with the activists from five cities in Donetsk region in order to influence the development of the region. The Laboratory for Responsible Citizen plans to hold a workshop, and then teams will implement mini-projects, with 30 activists going to Lviv, where they will get acquainted with the city's best initiatives.The final conference will be held in Kramatorsk in June. Everyone from the region is invited to join the training course.


Trainings have already taken place in Druzhkivka (February 23-25) and Kramatorsk (February 24-26). At the end of March, three more cities are waiting for workshops: Konstantynivka, Novogrodivka and Pokrovsk.

Detailed information about the program and links to registration forms are here. Facebook events are available here: 
Konstantynivka
Novogrodivka 
Pokrovsk

 


ІЛУ УКУ запрошує на навчальну програму „Майстерня активних”

 

Інститут лідерства та управління УКУ, спільно з такими хабами соціальної дії та громадськими організаціями, як: DRUZI (Костянтинівка), “Лампова” (Покровськ), MOVE та NovoCхід (Новогродівка) запрошують соціально активних молодих людей із Донецької області на кількаденне навчання „Майстерня активних”.

Навчання буде відбуватися в березні у рамках проекту „CitizenLab: лабораторія відповідального громадянства”. Після "Майстерні активних" команди будуть реалізовувати власні соціальні мініпроекти. За результатами експертного відбору 30 найбільш активних учасників у травні поїдуть на кілька днів до Львова, де ознайомляться із кращими ініціативами міста. У червні в Краматорську відбудеться підсумкова конференція, що допоможе створити мережу взаємодії та підтримки активних громадян східного регіону.

Тренінги вже відбулися у  Дружківці на платформі “Халва хаб” (23-25 лютого) та Краматорську на платформі “Вільна Хата” (24-26 лютого). Наприкінці березня на “Майстерню активних” чекають ще три міста: Костянтинівка, Новогродівка та Покровськ.

Детальна інформація про програму та посилання на реєстраційні форми доступна на веб-сторінці ІЛУ УКУ та у facebook:

Константинівка

Новогродівка 

Покровськ 

 

Civil Society News
Новини громадського сектору

 

The Embassy of Lithuania launches a new call for project implementation

 

The Embassy of the Republic of Lithuania to Ukraine calls to submit applications for the implementation of the projects of the Development Cooperation and Democracy Promotion Programme in Ukraine in 2018.

Project concepts should include:

1. Improvement of social environment and educational process in post-conflict areas of Ukraine.

2. Promoting social and economic activity in the regions of Ukraine.

3. Sharing of good practices in the area of energy efficiency.

4. Popularization of historical and cultural heritage, promotion of democratic values.

All the details on Project Application you may find here.

Project applications will be accepted till March 26, 2018, 24:00 (local time). 

For additional information, please contact amb.ua@urm.lt or visit this page


Посольство Литви в Україні оголошує новий конкурс заявок на втілення проектів

 

Посольство Литовської Республіки в Україні запрошує подавати проекти заявок щодо розвитку співпраці на виконання програми Розвитку співпраці та допомоги демократії на 2018 рік. 

Концепції проектів можуть охоплювати такі питання:

1. Поліпшення соціального середовища та навчального процесу в постконфліктних районах України.

2. Сприяння соціальній та економічній активності в регіонах України.

3. Обмін найкращими практиками у сфері енергоефективності.

4. Популяризація історико-культурної спадщини, просування демократичних цінностей.

Всю інформацію щодо процесу подачі заявок Ви можете знайти тут.

Заявки приймаються до 26 березня 2018 року, 24:00 (за місцевим часом).

Свої питання Ви можете надсилати на amb.ua@urm.lt або відвідайте цю сторінку.

 

Did someone forward this newsletter to you?Sign uphere to receive it.

Хтось переслав Вам цього листа? Підпишіться на нашу розсилку

...